Organisatie

Download hier onder de volgende documenten

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Doornse Peuterspeelzaal bestaat volledig uit ouders van peuters. Het bestuur kent een voorzitter en penningmeester. Zij verrichten hun taak naast hun gewone werk en familie bezigheden. Zij proberen zo snel als mogelijk is te antwoorden op vragen maar hier geldt: het is vrijwilligerswerk. ( contact via de mail s.v.p)

Leidsters

Onze leidsters zijn enthousiaste, gekwalificeerde en ervaren medewerksters. Zij zorgen voor een goede en gezellige sfeer waarbinnen de peuters zich thuis kunnen voelen. De leidsters vangen de peuters op en besteden bijzondere aandacht aan peuters die voor het eerst komen. Zij dragen er tevens zorg voor dat er een goed contact met de ouders/verzorgers wordt onderhouden. U kunt dan ook te allen tijde bij hen terecht voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent uw peuter.

Ouderparticipatie

Als ouder kunt u ook actief zijn in de oudercommissie. Deze commissie bestaat uit drie tot vijf personen. Zij organiseren en helpen samen met de leidsters bij de voorbereidingen van festiviteiten zoals o.a. het Sinterklaas- en Kerstfeest en het Eindfeest. Zij helpen de peuters en de leidsters op die dagen waar nodig is.Zij denken mee over de inrichting van het plein en andere relevante zaken. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen liggen op aanvraag ter inzage op de peuterspeelzaal. Ook het reglement oudercommissie is ter inzage beschikbaar.

Klachtenprocedure

Heeft u als ouder een klacht? Dan kunt u dit het beste met de leidsters bespreken. Zij kijken dan hoe zij het probleem samen kunnen oplossen. Lukt dit niet? Dan kunt u uw klacht melden bij het bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid dit via de leden van de oudercommissie aan het bestuur voor te leggen. ’t Hobbelpaard is aangesloten bij de landelijk verplichte Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.. Komt u er met bestuur ook niet uit? Dan kan uw klacht aan hen worden voorgelegd. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak. Het reglement van deze commissie vindt u via www.degeschillencommissie.nl. De hele klachtenprocedure ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.

Download hier het klachtenformulier:
klachtenformulier
Privacyreglement

Met betrekking tot het omgaan met en het registreren van gegevens is door ’t Hobbelpaard een privacyreglement opgesteld. Dit reglement ligt ter inzage op de peuterspeelzaal en kan ook worden geraadpleegd op de website. Tevens kan hierop desgewenst een toelichting worden gegeven.

Overdracht

Bij het verlaten van de peuterspeelzaal ontvangen ouders een overdracht formulier. (gemeente breed gedragen) Dat wordt met de ouders besproken door de leidsters. Ouders kunnen daar hun eigen visie (indien afwijkend van de mening van de leidsters) aan toe voegen.Van ouders wordt verwacht dat zij dit formulier overhandigen aan de basisschool van hun keuze. Indien het VVE betreft is gekozen voor een “warme overdracht” door de leidsters van de peuterspeelzaal aan de basisschool. het spreekt vanzelf dat dit ook met de ouders wordt besproken.

Mentorschap

Vanaf januari 2018 valt een peuterspeelzaal onder de wet kinderopvang.Dat betekent n.a.v. de IKK ook dat elke peuter een eigen mentor krijgt. Vanaf april 2018 zullen alle peuters een mentor toegewezen krijgen. In het geval het met de mentor niet zou clicken heeft u natuurlijk het recht om van mentor te wisselen. De mentor is uw directe aanspreekpunt. Vanzelfsprekend blijven ook de andere leidsters een vertrouwde geprekspartner!

Inspectie GGD

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt.

Download hier het inspectierapport van de GGD:
inspectierapport GGD