Privacy verklaring

Stichting Doornse Peuterspeelzaal ’t Hobbelpaard
Sitiopark 1a 3941 PP Doorn
0343 413 033

Stichting Doornse Peuterspeelzaal ‘t Hobbelpaard respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door Stichting Doornse Peuterspeelzaal ‘t Hobbelpaard verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
ten behoeve van:
• Een goede uitvoering van de opvang van uw peuter(s);
• Het informeren over ontwikkeling binnen de peuterspeelzaal, de kinderopvang sector en/of wettelijke ontwikkelingen die impact hebben op de opvang van uw peuter(s).
Verwerking van gegevens
Stichting Doornse Peuterspeelzaal ‘t Hobbelpaard en haar leveranciers (hierna: ‘wij’) verwerken uw persoonsgegevens. Hierbij zijn de volgende verwerkingen te onderscheiden:
1. Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie aan:
a. Ouder(s) of verzorger(s) van de peuter(s)
b. Belastingdienst
2. Het vaststellen van de opvanguren, de facturatie hiervan en verstrekken van wettelijke informatie aan de belastingdienst ten behoeve van:
a. de bij ons ondergebracht peuter(s)
Persoonsgegevens
Van u en uw peuter(s) verwerken wij in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Naam, adres en woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Burgerservicenummer (BSN);
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Naam huisarts;
• Informatie over eventuele allergieën;
• Aantal dagdelen opvang en specificatie van deze dagdelen;
• Ingangsdatum opvang;
• Gegevens over relaties: ouder(s) of verzorger(s);
• Gegevens over beroep ouder(s) of verzorger(s);
• Gegevens over mogelijk vrijwillige bijdrage aan de activiteiten van ‘t Hobbelpaard
• Uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen;
• Uw toestemming voor het gebruik van foto’s van activiteiten voor website en Facebook pagina
• Gegevens over de ontwikkeling van uw peuter(s) gedurende de opvang en bij overgang naar de basisschool
Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen wij vanuit de volgende bronnen:
• U, als ouder(s) of verzorger(s) van de peuter(s) wanneer u contact met ons opneemt (brief, telefoon, e-mail, etc.) of als u onze website bezoekt en het inschrijfformulier invult;
• Door observaties van de ontwikkeling van uw peuter(s) door de gediplomeerde leerkrachten van ‘t Hobbelpaard
Grondslagen
Conform AVG moet er een grondslag zijn op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gelegen in:
1. Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
a. De Wet inkomstenbelasting en de Toeslagenwet
2. Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
b. De opvangovereenkomst (de overeenkomst tussen u en ‘t Hobbelpaard);
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:
3. Een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijkse opvang
4. Het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.
5. Uw toestemming; (indien van toepassing)
Bescherming persoonsgegevens
Bij ‘t Hobbelpaard vinden wij het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij hebben dan ook technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen:
• Onrechtmatige verwerking van gegevens en/of verlies van gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website en het invullen van het inschrijfformulier
• Opslag van de gegevens die door ons worden verwerkt in de systemen van ’t Hobbelpaard en/of haar leveranciers
Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke evaluaties van deze maatregelen.
Bij ‘t Hobbelpaard hebben alle medewerkers, bestuur en ingehuurde deskundigen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast hebben wij verwerkingsovereenkomsten met alle partijen die ons ondersteunen in de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de geheimhoudingsverklaring een onderdeel is.
Verstrekken van persoonsgegevens
‘t Hobbelpaard verwerkt uw persoonsgegevens. Uw gegevens blijven in principe in deze handen. Met in achtneming van het gestelde in het Privacybeleid van ’t Hobbelpaard en de wettelijke vereisten, worden gegevens verstrekt aan onderstaande derden:
• Belastingdienst
• Toezichthouder GGD en onderwijsinspectie
• Gemeente
• Basisscholen
Uw rechten
Op grond van de AVG-wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties, zoals wij, die uw persoonsgegevens verwerken:
• Recht op inzage in de gegevens die wij u verwerken;
• Recht op rectificatie en aanpassing van de gegevens die wij van u verwerken;
• Recht op vergetelheid of recht om vergeten te worden, wanneer u wenst dat wij uw gegevens verwijderen en vernietigen;
• Recht op beperking van de verwerking mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft;
• Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) als u uw gegevens wenst over te dragen aan een andere opvanglocatie;
• Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens mits en voor zover dit de uitvoering van de opvang mogelijk blijft.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan via mail contact met ons op. U krijgt altijd bericht van ons.
Klacht indienen
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk via mail in. U krijgt altijd van ons een bericht.
U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bewaartermijn persoonsgegevens
Met het doel om de opvang van uw peuter(s) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor dit doel.
Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Vragen
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u meer informatie wenst kunt u ook het Privacy Beleid van ’t Hobbelpaard bij ons opvragen
Wijzigingen
’t Hobbelpaard zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 05-06-2020.